logo

Over de stichting VAIOM

 

De haven met z'n dijk en de Vincentiuskerk zijn de meest in het oog sprigende karakteristieke plekjes van Volendam. Niemand zou het in zijn hoofd durven halen de haven te dempen omdat er nog maar zo weinig Volendammer vissersschepen zijn. Geen enkele Volendammer wil de dijk missen, ook al komen we er lang niet elke dag. In feite geldt dat ook voor onze Vincentiuskerk. Ook al kom je daar niet meer elke dag, de kerk hoort ook bij het centrum van Volendam en we moeten samen ervoor zorgen dat hij blijft.

In 1999, vijf jaar na de grote actie 'Twee miljoen, samen doen, stelden het comité van aanbeveling en het comité 'Twee miljoen, samen doen zich de vraag: 'hoe gaan we nu verder". We wisten dat een herhaling van de actie zoals gehouden in 1994 onbegonnen werk was. Dat was eenmalig en uniek. Wel werd vastgesteld dat voorkomen moest worden dat we weer met groot achterstallig onderhoud te maken zouden krijgen.

De gedachte werd geopperd om een 100-tal Volendammers te benaderen die bereid zouden zijn om jaarlijks op vrijwiliige basis een bedrag van fl. 500,-- bijeen te brengen voor het onderhoud van de Vincentiuskerk. Met het oog daarop werd op 29 mei 2000 de Stichting Vincentius Altijd In Ons Midden opgericht.

Het doel van de stichting (artikel 2 van de Statuen) luidt:

1. De stichting heeft ten doel:

    a. Het onderhouden en instandhouden van de Sint Vincentiuskerk te Volendam;

    b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

         houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

    a. Het verwerven van financiële- en andere middelen benodigd voor het verwezenlijking van haar doel;

    b. Alle andere middelen die voor de verwezenlijking van haar doel bevordelijk (kunnen) zijn.

 

De naam van de stichting heeft een relatie het het Vincentiuslied, wat tot op de dag van vandaag in de Vincentiuskerk geregeld wordt gezongen. Duidelijk moest worden dat de Sint Vicentiuskerk altijd in ons midden blijft.
 

Vincentiuslied

Vincentius die te midden

dier grote menigte staat,

Die't goddelijke Lam aanbidden

gekleed in 't wit gewaad,

Hoe glanst in licht der glorie

de zegepalm in uw hand,

Hoe straalt uw kroon van luister

zo klaar in 't hemels land (bis),

Met hart en ziel en krachten

hebt gij de heer uwe God,

Volkomen boven alles

bemind naar het hoogste gebod,

Nu noemt u God vol goedheid

geen dienaars meer maar zijn vriend,

Nu hebt g'in Gods aanschouwing

uw eind'loos heil verdiend (bis),

O zie dan in de golven

van s'werelds woelige strijd,

Ons kleine vaartuig sling'ren

uw machtige Naam zijt gij,

Ons havenlicht aan de kust

Help ons dan veilig binnen bij God in d'eeuw'ge rust (bis)

 

De laatste jaren is de onderhoudsactie uitgegroeid tot een geldinzamelingsactie via donateurs die € 225,-- betalen. Daarnaast vindt er via de NIVO een huis-aan-huisactie plaats. Beide acties leveren jaarlijks een bedrag op van € 45.000,-- tot € 50.000,-- .